Skolskjuts

Huvudregeln när det gäller skolskjuts är att kommunen är skyldig att anordna skolskjuts för elever i en grundskola eller grundsärskola som kommunen placerat dem i, om det behövs. Det sistnämnda tillägget är viktigt, eftersom det görs en prövning i varje enskilt fall för att bedöma behovet hos just den eleven att åka med skolskjuts. Då ska kommunen ta hänsyn till bland annat om eleven har en funktionsnedsättning, hur långt eleven har till skolan, vilka trafikförhållanden som råder på vägen till skolan, eller andra särskilda omständigheter.

I vissa fall kan även barn som valt en annan kommunal eller fristående skola än den som kommunen skulle ha placerat dem i få skolskjuts, om det kan anordnas utan att det innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Kommunen är inte skyldig att skjutsa barnet direkt från sitt hem till skolan, utan kan organisera skolskjutsen som de finner lämpligt med tanke på trafikförhållanden och övriga omständigheter. Om fler barn i samma område har rätt till skolskjuts kan kommunen till exempel anordna en uppsamlingsplats. Däremot är kommunen skyldig att anordna skolskjuts från båda hemmen om en elev har skilda föräldrar och bor växelvis hos dem båda.

Gymnasieelever har generellt sett inte rätt till skolskjuts. Om eleven har ett funktionshinder kan han eller hon istället vända sig till färdtjänsten. För elever utan funktionshinder som bor mer än sex kilometer från sin gymnasieskola ska dock kommunen ersätta resekostnaderna.Skolskjuts 2

Vägverket genomförde 2008 en undersökning bland landets kommuner för att se vilka faktorer som bedöms vid en prövning om skolskjuts, och vilka som oftast leder till ett godkännande. För de flesta kommunerna var 2 km gränsen för hur långt bort skolan ska ligga för att eleven ska vara berättigad till skolskjuts. 90 % av kommunerna menade att trafikfarlig väg var berättigande, och 97 % att elever med funktionshinder var berättigade. Även tillfälliga hälsoskäl var en vanlig anledning, 76 % uppgav att det var berättigande. Andra anledningar som mörker och halka angavs också.

Ett exempel på en av de särskilda omständigheter som är berättigande är de elever i Leksand i Dalarna som blev beviljade skolskjuts trots att skolan låg på gångavstånd. Detta berodde på att flera personer hade sett en varg i närheten av skolan. Kommunen påpekade dock att lösningen var tillfällig tills frågan utretts.

Skolskjutsen regleras av skolskjutsförordningen. Trafikverket menar dock att denna kommer att behöva ses över, eftersom en allt större andel barn åker med kollektivtrafiken, som inte omfattas av förordningen.

 

Taggar: , , , , , , , ,

 

Fler artiklar om Specialtransporter

 
 
 
 
 
 
erudito